LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 9
  • 233
  • 2,312,328

Tam Quốc Diễn Nghĩa – Hồi thứ hai

  28/10/2018

>> LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT

>> Quà tặng Sách học tiếng Trung

>> Tam Quốc Diễn Nghĩa – Hồi thứ nhất

Phần lớn trong chúng ta đều đã từng đọc truyện, xem phim hoặc chơi game Tam Quốc Diễn Nghĩa. Và còn gì tuyệt vời hơn với những bạn đã đang học tiếng Trung bây giờ có thể đọc truyện tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa bằng tiếng Trung do Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - Fanpage: Thế Giới Tiếng Trung biên tập phiên âm và biên dịch sang tiếng Việt, để giúp các bạn vừa đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa vừa ôn tập, củng cố và nâng cao trình độ tiếng Trung của bản thân.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - Fanpage: Thế Giới Tiếng Trung địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu: Tam Quốc Diễn Nghĩa – Hồi thứ hai: Mười hoạn quan lũng đoạn triều chính.

第二回: 十常侍乱政

Dì èr huí: Shí cháng shì luàn zhèng

Hồi thứ hai: Mười hoạn quan lũng đoạn triều chính

公元 189年初夏,汉灵帝病危他想废掉太子刘辩,改立黄美人生的儿子刘协为太子。

Gōngyuán yī bā jiǔ nián chūxià, Hàn Líng dì bìngwēi, tā xiǎng fèidiào tàizǐ Liú Biàn, gǎilì Huáng měirén shēng de érzi Liú Xié wéi tàizǐ.

Đầu mùa hạ năm 189 sau CN, Hán Linh Đế bệnh tình nguy kịch, ông ta muốn phế bỏ Thái tử Lưu Biện, lập con trai của Hoàng mỹ nhân lên làm thái tử.

1. 十常侍中的蹇硕跪在病床前,对灵帝献计说:“皇上,如果要立刘协做太子,必须杀死国舅大将军何进。”灵帝听了,立即宣旨召何进进宫。

Yī. Shí cháng shì zhōng de Jiǎn Shuò guì zài bìngchuáng qián, duì Líng dì xiàn jì shuō: “Huángshàng, rúguǒ yào lì Liú Xié zuò tàizǐ, bìxū shāsǐ guójiù dà jiàngjūn Hé Jìn.” Líng dì tīng le, lìjí xuānzhǐ zhào Hé Jìn jìn gōng.

1.Kiển Thạc người trong mười hoạn quan quỳ trước giường bệnh hiến kế cho Linh Đế rằng: “Hoàng thượng, nếu người muốn lập Lưu Hiệp làm thái tử, buộc phải giết Quốc Cữu Đại Tướng quân Hà Tiến.” Linh Đế nghe xong, lập tức truyền chỉ triệu Hà Tiến vào cung.

2. 何进来到宫门,司马潘隐对他说:“国舅,你不能进去。蹇硕要杀你呀!”何进听了,急忙转身就走。

Èr. Hé Jìn lái dào gōngmén, Sīmǎ Pān yǐn duì tā shuō: “Guójiù, nǐ bù néng jìn qù. Jiǎn Shuò yào shā nǐ ya!” Hé Jìn tīng le, jímáng zhuǎn shēn jiù zǒu.

2. Hà Tiến đến cửa cung, Tư Mã Phan Ẩn bẩm báo: “Quốc Cữu ngài không thể vào cung. Kiển Thạc muốn giết ngài đấy.” Hà Tiến nghe xong liền nhanh chóng quay về.

3. 晚上,何进召集大臣,商量如何铲除十常侍这些宦官。这时,司马潘隐来报,说:“国舅,皇上驾崩了。”

Sān. Wǎnshàng, Hé Jìn zhàojí dàchén, shāngliáng rúhé chǎnchú shí cháng shì zhèxiē huànguān. Zhè shí, sīmǎ pānyǐnlái fù, shuō: “Guó Jiù, huángshàng jiàbēng le.”

3. Tối hôm đó, Hà Tiến triệu tập các Đại thần đến bàn bạc việc diệt trừ nhóm mười tên hoạn quan.Lúc này, Tư Mã Phan Ẩn đến báo rằng: “Quốc cữu, Hoàng thượng băng hà rồi .”

4. 何进听了,立即派司隶校尉袁绍统领五千御林军,闯进皇宫,杀了蹇硕,拥立太子刘辩继承皇位。

Sì. Hé Jìn tīng le, lìjí pài sī lì xiào wèi Yuán Shào tǒnglǐng wǔ qiān yùlínjūn, chuǎng jìn huánggōng, shā le Jiǎn Shuò, yōnglì tàizǐ Liú Biàn jìchéng huángwèi.

4. Hà Tiến nghe xong, lập tức cử Tư lệ hiệu uý Viên Thiệu thống lĩnh năm ngàn ngự lâm quân, tiến vào hoàng cung, giết chết Kiển Thạc. Đưa thái tử Lưu Biện lên kế vị.

5. 袁绍杀了蹇硕,又来杀张让等宦官。张让等人预先知晓,他们来求何太后。何太后答应保他们一命。

Wǔ. Yuán Shào shā le Jiǎn Shuò, yòu lái shā Zhāng Ràng děng huànguān. Zhāng Ràng děng rén yù xiān zhī xiǎo, tāmen lái qiú Hé tàihòu. Hé tàihòu dāying bǎo tāmen yī mìng.

5. Viên Thiệu giết chết Kiển Thạc, muốn giết tiếp lũ hoạn quan Trương Nhượng. Bọn Trương Nhượng hay tin liền đến cầu cứu Hà thái hậu. Hà thái hậu đồng ý sẽ bảo toàn mạng sống cho họ.

6. 何太后来求哥哥何进,何进听了,对袁绍说:“要杀我的人是蹇硕,不要牵连其他宦官。”袁绍听了,只得退下。

Liù. Hé tàihòu lái qiú gēge Hé Jìn, Hé Jìn tīng le, duì Yuán Shào shuō: “Yào shā wǒ de rén shì Jiǎn Shuò, bù yào qiānlián qítā huànguān.” Yuán Shào tīng le, zhǐ děi tuì xià.

6. Hà thái hậu đến xin anh trai Hà Tiến, Hà Tiến nghe rồi nói với Viên Thiệu: “Người muốn giết ta là Kiển Thạc, đừng làm liên luỵ đến những hoạn quan khác.” Viên Thiệu nghe xong, đành lui ra.

7. 灵帝的母亲董太后见何氏兄妹把持朝政,心里很不痛快。张让献计说:“娘娘可临朝垂帘听政。”董太后听了大喜。

Qī. Líng dì de mǔqīn Dǒng tàihòu jiàn Hé shì xiōngmèi bǎchí cháozhèng, xīnlǐ hěn bú tòngkuài. Zhāng Ràng xiàn jì shuō: “Niángniáng kě lín cháo chuílián tīng zhèng.” Dǒng tàihòu tīng le dàxǐ.

7. Mẫu thân của Linh Đế là Đổng Thái hậu thấy anh em họ Hà nắm hết triều chính, trong lòng vô cùng bực tức. Trương Nhượng hiến kế rằng: “Nương nương có thể thượng triều buông rèm chấp chính.” Đổng thái hậu nghe xong rất vui mừng.

8.第二天,董太后主持朝政,她封皇子刘协为陈留王,封自己的兄长董重为骠骑将军,同时她还重用张让等宦官。

Bā. Dì èr tiān, Dǒng tàihòu zhǔchí cháozhèng, tā fēng huángzǐ Liú Xié wéi Chén Liú wáng, fēng zìjǐ de xiōngzhǎng Dǒng Zhòng wéi piàoqí jiāngjūn, tóngshí tā hái zhòngyòng Zhāng Ràng děng huànguān.

8. Ngày hôm sau, Đổng thái hậu chủ trì triều chính, bà phong hoàng tử Lưu Biện làm Trần Lưu Vương, phong cho huynh trưởng Đổng Trọng làm Phiêu kỵ tướng quân, đồng thời vẫn trọng dụng bọn hoạn quan Trương Nhượng.

9. 何太后见董太后专权,心里也很不高兴。她在宫中摆了一桌酒席,请董太后来赴宴,劝她说妇道人家不要插手国家大事。

Jiǔ. Hé tàihòu jiàn Dǒng tàihòu zhuānquán, xīnlǐ yě hěn bù gāoxìng. Tā zài gōng zhōng bǎi le yī zhuō jiǔxí, qǐng Dǒng tàihòu lái fù yàn, quàn tā shuō fùdào rénjiā bú yào chā shǒu guójiā dàshì.

9. Hà thái hậu thấy Đổng thái hậu chuyên quyền, cảm thấy không vừa ý. Bà ta bày một bàn tiệc rượu trong cung, mời Đổng thái hậu đến dự, khuyên Đổng thái hậu phận nữ nhi đừng có nhúng tay vào việc quốc gia đại sự.

10. 董太后听了,气得脸上煞白,威胁何太后说:“你信不信,我叫我的哥哥将你兄妹俩杀了!”

Shí. Dǒng tàihòu tīng le, qì dé liǎn shàng shà bái, wēixié Hé tàihòu shuō: “Nǐ xìn bú xìn, wǒ jiào wǒ de gēge jiāng nǐ xiōngmèi liǎ shā le!”

10. Đổng thái hậu nghe xong, tức đến sắc mặt chuyển trắng, đe dọa Hà thái hậu: “Ngươi có tin, ta sẽ nói với huynh trưởng của ta giết chết cả hai chị em nhà ngươi không!”.

11.当晚,何太后召来哥哥何进,密谋如何除掉董太后和董重。

Shíyī. Dàngwǎn, Hé tàihòu zhào lái gēge Hé Jìn, mìmóu rúhé chúdiào Dǒng tàihòu hé Dǒng Zhòng.

11.Tối đó, Hà thái hậu triệu anh trai Hà Tiến vào cung, mật bàn diệt trừ Đổng thái hậu và Đổng Trọng.

12. 第二天,何进下令将董太后送到京城以外的河间去,并暗地里将她毒死。

Shí èr. Dì èr tiān, Hé Jìn xià lìng jiāng Dǒng tàihòu sòng dào jīngchéng yǐwài de Hé Jiān qù, bìng àndì lǐ jiāng tā dú sǐ.

12. Ngày hôm sau, Hà Tiến hạ lệnh đưa Đổng thái hậu đưa đến Hà Gian phía ngoài kinh thành, và lén hạ độc giết Đổng thái hậu.

13. 接着,何进又派重兵将董太后的哥哥董重的家包围住,讨回了他的官印,董重自知失去靠山,于是在后堂自杀了。

Shí sān. Jiēzhe, Hé Jìn yòu pài zhòngbīng jiāng Dǒng tàihòu de gēge Dǒng Zhòng de jiā bāowéi zhù, tǎohuí le tā de guānyìn, Dǒng Zhòng zì zhī shī qù kàoshān, yúshì zài hòutáng zìshā le.

13. Sau đó, Hà Tiến đem quân đến bao vây phủ Đổng Trọng - anh trai của Đổng thái hậu, thu hồi lại ấn tín, Đổng Trọng tự biết đã mất đi chỗ dựa vững chắc, liền tự sát tại hậu đường.

14. 张让等宦官散布谣言,说董太后兄妹俩是被何国舅谋害的。袁绍听后来见国舅大将军,劝他将这些宦官统统杀掉。何进没有同意。

Shísì. Zhāng Ràng děng huànguān sànbù yáoyán, shuō Dǒng tàihòu xiōngmèi liǎ shì bèi Hé guójiù móuhài de. Yuán Shào tīng hòu lái jiàn guójiù dà jiàngjūn, quàn tā jiāng zhèxiē huànguān tǒngtǒng shādiào. Hé Jìn méiyǒu tóngyì.

14. Lũ hoạn quan Trương Nhượng phao tin rằng chị em Đổng thái hậu bị Hà Quốc Cữu mưu hại. Viên Thiệu sau khi nghe tin liền đến gặp Quốc Cữu đại tướng quân, khuyên ông ta giết sạch bọn hoạn quan. Hà Tiến không đồng ý.

15.袁绍向何进又献一计,让他借助外地兵马铲除十常侍。何进听了,十分高兴,他立即写下讨伐檄文派人送往各处地方割据势力。

Shíwǔ. Yuán Shào xiàng Hé Jìn yòu xiàn yí jì, ràng tā jièzhù wàidì bīngmǎ chǎnchú shí cháng shì. Hé Jìn tīng le, shífèn gāoxìng, tā lìjí xiě xià tǎofá xíwén pài rén sòng wǎng gè chǔ dìfang gējù shìlì.

15. Viên Thiệu lại hiến kế cho Hà Tiến, bảo ông ta hãy mượn binh mã ở bên ngoài để tiêu diệt lũ hoạn quan. Hà Tiến nghe rồi vô cùng hào hứng, ông ta lập tức viết hịch văn thảo phạt phái người đưa đến các lực lượng cát cứ ở khắp nơi.

16. 张让等人听说外地的兵马要来京师讨伐自己,于是他们假传何太后的口谕宣何进进宫,又在长乐宫嘉德门内安排了五十名刀斧手。

Shíliù. Zhāng Ràng děng rén tīngshuō wàidì de bīngmǎ yào lái jīngshī tǎofá zìjǐ, yúshì tāmen jiǎ chuán Hé tàihòu de kǒuyù xuān Hé Jìn jìn gōng, yòu zài Cháng Lè gōng Jiā Dé mén nèi ānpái le wǔshí míng dāofǔshǒu.

16. Bọn Trương Nhượng nghe nói binh mã các vùng đang tiến vào kinh thành thảo phạt bọn chúng, liền giả truyền khẩu dụ của Hà thái hậu triệu Hà Tiến vào cung, lại bố trí 50 tay đao phủ tại cổng Gia Đức cung Trường Lạc.

17. 何进觉得自己权倾朝野,十常侍不敢拿他怎么样,于是进入皇宫。他刚一进宫,就被乱刀砍死。

Shíqī. Hé Jìn juéde zìjǐ quán qīng cháo yě, shí cháng shì bù gǎn ná tā zěnmeyàng, yúshì jìnrù huánggōng. Tā gāng yī jìn gōng, jiù bèi luàn dāo kǎn sǐ.

17. Hà Tiến thấy rằng quyền lực của mình khuynh loát triều đình, bọn hoạn quan không dám ra tay với ông ta, cho nên liền vào cung. Ông ta vừa vào đến cung, liền bị đao phủ chém chết.

18.袁绍见何进死了,带着御林军杀入皇宫,霎时之间,皇宫内火光冲天,张让等宦官见了,挟持少帝和陈留王从后门逃了出来。

Shíbā. Yuán Shào jiàn Hé Jìn sǐ le, dài zhe yùlínjūn shārù huánggōng, shàshí zhī jiān, huánggōng nèi huǒguāng chōngtiān, Zhāng Ràng děng huànguān jiàn le, xiéchí Shào dì hé Chén Liú Wáng cóng hòumén táo le chūlái.

18. Viên Thiệu thấy Hà Tiến bị giết, dẫn theo ngự lâm quân xông vào hoàng cung, trong chốc lát, trong hoàng cung ánh lửa cao ngút trời, bọn hoạn quan Trương Nhượng thấy vậy, đưa Thiếu đế và Trần Lưu Vương từ cổng sau tháo chạy ra ngoài.

19. 张让等人带着少帝和陈留王来到北邙山,遇到董卓带领的西凉军。张让自知难逃死,于是饮刀自刎。

Shíjiǔ. Zhāng Ràng děng rén dà izhe Shào dì hé Chén Liú Wáng lái dào Běi Máng shān, yùdào Dǒng Zhuō dàilǐng de Xī Liáng jūn. Zhāng Ràng zì zhī nán táo sǐ, yúshì yǐn dāo zì wěn.

19. Bọn Trương Nhượng đem theo Thiếu đế và Trần Lưu Vương đến núi Bắc Mang, gặp phải quân Tây Lương của Đổng Trác đến. Trương Nhượng tự biết khó mà thoát chết, liền dùng đao tự vẫn.

Nguyễn Lương dịch (còn nữa)

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

>> LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT

>> Quà tặng Sách học tiếng Trung

Tin tức mới