LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 1
  • 1189
  • 4,629,551
Hiển thị
  20/08/2023

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 10-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  19/08/2023

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 9-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  18/08/2023

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 8-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  17/08/2023

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 7-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  16/08/2023

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 6-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  29/04/2022

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 5-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  25/04/2022

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 4-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  15/04/2022

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 3-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  14/04/2022

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 2-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.

  11/04/2022

100 MẪU ĐỂ CÂU TRỞ THÀNH VUA TIẾNG TRUNG (Phần 1-10)

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung.