LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 302
  • 762,877

Bài tập điền từ vào chỗ trống (1)

  11/03/2017

Với các từ cho sẵn, bài tập điền từ vào chỗ trống giúp bạn tự học tiếng Trung online hiệu quả, nhanh chóng.

Điền những từ cho sẵn vào chỗ trống:

顺利  介绍  特地  辛苦  允许  关照  算  百忙  实在  面

1. 请_____我做个自我介绍。

2. 我来______一下。这位是马修博士,这是我们公司的关总经理。

3. 初次见面,请多多______。

4. 我们好像在什么地方见过______。

5. 校长在______之中接见了留学生代表,认真听取了大家的意见。

6. 我爸爸是个出租汽车司机,每天工作10多个小时,非常______。

7. 您百忙之中还特地来机场接我,______感谢。

8. 你那么忙还______来看我们,实在感谢。

9. 来中国快一年了,一切都很______。

10. 我觉得这里的冬天不______太冷,比我的家乡还暖和。

- Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành một bài ngữ pháp tổng hợp trong đề thi HSK.
- Dưới đây là đáp án bài tập điền từ vào chỗ trống khi bạn tự học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Đáp án: (Bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để hiện đáp án)    
1.允许   2.介绍    3.关照   4.面   5.百忙   6.辛苦   7.实在   8.特地   9.顺利   10.算
Hết

- Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Tin tức mới