LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 815
  • 594,987

Bài tập đọc hiểu HSK (7)

  13/06/2017

>> Bài tập đọc hiểu HSK (6)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập đọc hiểu HSK (7) này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online để tự kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

Chọn A, B, C hoặc D phù hợp với từ gạch chân

1.这种事让人看着不顺眼

  A 高兴       B 满意       C 舒服        D 顺利

2.当老师挺好的,你干嘛一定要改行呀。

  A 改变走路方式 B改变生活道路   C 改换工作 D 修改工作

3.你别当真,我看他的话有点儿靠不住

  A 不能依靠   B 不准确     C 不能靠近    D 不可以相信

4.眼看就要考试了,他好象也不着急。

  A 眼睛能看到    B 现在    C 马上        D 最近

5.他又不是外人,你甭跟他客气了。

  A 外面的人                B 没有亲友关系的人   

  C 外国人                  D 家庭以外的人

6.最近没见您了,忙什么呢?

  A 很长时间   B 年纪很大   C 很久以前    D 老年人

7.看来我们寒假去旅游的计划又“黄了”

  A 有变化     B 改期       C 不能实现    D 变黄了

8.这就是你的房间呀,也不太怎么样了

  A 很不好  B 不知应该怎样 C 怎么样才好  D 不舒服

9.A:我看这部电影还不错。    

      B:不错什么呀

  A 什么地方不好    B 什么地方都不错      C 不好 D 确实好

10.他头一次来中国,对什么都很好奇。

  A开头的一次 B 第一次     C 上一次      D 这一次

11.这条路走到头儿,就是南湖电影院。

  A 开始       B 终点       C 起点        D 旁边

12.这本书我现在还用不着,给你吧。

  A 不会使用   B 没有用处   C 不需要      D 不能用

13.安娜一句话也不说,只是一个劲儿地哭。

  A 一种力量   B 用力       C 专一        D 不停

14.刚开始学习中医,人人都感到很吃力

  A 困难       B 用力       C 用功        D 努力

15.别担心,这件事早晚会办成的。

  A 早晨和晚上 B 或早或晚   C 不久以后    D 最近

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập đọc hiểu HSK (7) và bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1.C  2.C  3.D  4.C  5.B  6.A  7.C  8.A  9.C  10.B  11.C  12.C  13.D  14.A  15.B

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Tin tức mới