LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 653
  • 942,619

Tam Quốc Diễn Nghĩa – Hồi thứ tư

  14/12/2018

>> LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT

>> Quà tặng khuyến học 2019

>> Sách học tiếng Trung 2019

>> Tam Quốc Diễn Nghĩa – Hồi thứ ba

Phần lớn trong chúng ta đều đã từng đọc truyện, xem phim hoặc chơi game Tam Quốc Diễn Nghĩa. Và còn gì tuyệt vời hơn với những bạn đã đang học tiếng Trung bây giờ có thể đọc truyện tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa bằng tiếng Trung do Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - Fanpage: Thế Giới Tiếng Trung biên tập phiên âm và biên dịch sang tiếng Việt, để giúp các bạn vừa đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa vừa ôn tập, củng cố và nâng cao trình độ tiếng Trung của bản thân.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - Fanpage: Thế Giới Tiếng Trung địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu: Tam Quốc Diễn Nghĩa – Hồi thứ tư: Tào Mạnh Đức dâng đao.

第四回:曹孟德献刀

Dì sì huí: Cáo Mèngdé xiàn dāo

Hồi thứ tư: Tào Mạnh Đức dâng đao

董卓独霸京师,又纵容手下烧杀抢掠,这引来很多文武大臣的不满。

Dǒng Zhuō dúbà jīngshī, yòu zòngróng shǒuxià shāoshā qiǎnglüè, zhè yǐn lái hěn duō wénwǔ dàchén de bùmǎn.

Đổng Trác lộng quyền tại kinh thành,lại dung túng cho bọn thuộc hạ đốt phá chém giết bừa bãi cướp bóc của dân chúng  ,Điều này dẫn đến rất nhiều quan văn võ đại thần bất mãn.

1. 司徒王允一心想除掉董卓。一天,他以庆寿为名,叫来几个旧臣到他府上,商量如何杀掉董卓。

Yī. Sītú Wáng Yǔn yīxīn xiǎng chúdiào Dǒng Zhuō. Yītiān, tā yǐ
qìng shòu wèi míng, jiào lái jǐ gè jiùchén dào tā fǔ shàng, shāngliang rúhé shādiào
Dǒng Zhuō.

1. Quan Tư đồ Vương Doãn một lòng muốn trừ khử Đổng Trác. Một hôm, ông ta  lấy danh nghĩa là mừng thọ, mời một vài cựu thần đến phủ, bàn cách giết Đổng Trác .

2. 这时,骁骑校尉曹操自告奋勇,说他愿意去相府刺杀董卓。王允听了,十分高兴,他取出祖传的七星宝刀,借给曹操一用。

Èr. Zhè shí, xiāoqí xiàowèi Cáo Cāo zì gào fèn yǒng, shuō tā
yuànyì qù Xiāng fǔ cìshā Dǒng Zhuō. Wáng Yǔn ting le, shí fèn gāoxìng, tā qǔchū
zǔchuán de Qīxīng bǎodāo, jiè gěi Cáo Cāo yī yòng.

2. Lúc này, Kiêu kị hiệu uý Tào Tháo dũng cảm đứng ra đảm nhiệm, Tào Tháo tình nguyện đến Tướng phủ ám sát Đổng Trác. Vương Doãn nghe xong, rất vui mừng, lấy ra thanh Thất tinh bảo đao gia truyền, đưa cho Tào Tháo mượn dùng.

3. 曹操身藏宝刀来到相府。董卓问曹操:“你为什么来得这么晚呀?”他解释说马太瘦弱。董卓听了,让吕布挑匹西凉宝马送给曹操。

Sān. Cáo Cāo shēn cáng bǎodāo lái dào Xiāng fǔ. Dǒng Zhuō wèn
Cáo Cāo: “Nǐ wèishénme lái dé zhème wǎn ya?” Tā jiěshì shuō mǎ tài shòuruò.
Dǒng zhuō tīng le, ràng Lǚ Bù tiāo pǐ Xī Liáng bǎomǎ sòng gěi Cáo Cāo.

3. Tào Tháo giấu bảo đao trong người đến Tướng phủ. Đổng Trác hỏi Tào Tháo: “Ngươi sao lại đến muộn thế?” Tào Tháo giải thích nói ngựa tôi gầy yếu đi chậm. Đổng Trác nghe rồi, sai Lã Bố chọn một con ngựa tốt ở Tây Lương tặng cho Tào Tháo.

4. 董卓有点儿困,便卧床朝里睡下,曹操见了,忙拔出宝刀,准备行刺,不料董卓从铜镜中看见曹操拔刀的影子,忙转过身来问:“你要干什么?”

Sì. Dǒng Zhuó yǒudiǎnr kùn, biàn wòchuáng cháo lǐ shuì xià, Cáo Cāo jiàn le, máng bá chū bǎodāo, zhǔnbèi xíngcì, bùliào Dǒng Zhuō cóng tóng jìng zhòng kànjiàn Cáo Cāo bá dāo de yǐngzi, máng zhuǎnguò shēn lái wèn:“Nǐ yào gàn shénme?”

4. Đổng Trác thấy buồn ngủ, liền lên giường nằm quay mặt vào phía bên trong ngủ. Tào Tháo thấy vậy, vội vàng rút thanh bảo đao ra, chuẩn bị hành thích. Chẳng ngờ, Đổng Trác nhìn thấy trong gương đồng Tào Tháo đang rút đao, vội quay người lại hỏi :“ Ngươi định làm gì? ”

5. 曹操见吕布已经牵着西凉宝马来到小阁,急中生智,立即捧刀跪下说:“最近我得了一口宝刀,特来献给相国。”

Wǔ.Cáo Cāo jiàn Lǚ Bù yǐjīng qiān zhe Xī Liáng bǎomǎ lái dào xiǎogé, jí zhōng shēng zhì, lìjí pěng dāo guì xià shuō: “Zuìjìn wǒ dé le yī kǒu bǎodāo, tè lái xiàn gěi Xiàng guó.”

5.Tào Tháo nhìn thấy Lữ Bố đã dắt con ngựa quý Tây Lương đến cửa phòng, nhanh trí quỳ xuống dâng dao nói:“Gần đây tôi mới có được một thanh đao quý, đến dâng lên Tướng quốc.”

6. 董卓接过宝刀,端详了半天,问道:“这刀有什么厉害的地方?”曹操说:“它能劈金斩银,吹发即断。”董卓听了,十分高兴。

Liù. Dǒng Zhuō jiē guò bǎodāo, duān xiáng le bàntiān, wèn dào: “Zhè dāo yǒu shénme lìhài de dìfang ?” Cáo Cāo shuō: “Tā néng pī jīn zhǎn yín, chuī fā jí duàn.” Dǒng Zhuō tīng le, shífèn gāoxìng.

6. Đổng Trác nhận lấy bảo đao, ngắm nghía tỉ mỉ, rồi hỏi: “Thanh đao này có gì hay?” Tào Tháo nói: “ Nó có thể chém sắt như chém bùn.” Đổng Trác nghe xong mừng lắm.

7. 董卓得了宝刀,也瞧见义子吕布牵马走来,于是引着曹操出阁看马。曹操跟董卓说他想试骑这匹西凉宝马,董卓便让吕布将马交给他。

Qī. Dǒng Zhuō dé le bǎodāo, yě qiáojiàn yìzi Lǚ Bù qiān mǎ zǒu lái, yúshì yǐn zhe Cáo Cāo chū gé kàn mǎ. Cáo Cāo gēn Dǒng Zhuō shuō tā xiǎng shì qí zhè pǐ Xī Liáng bǎomǎ, Dǒng Zhuō biàn ràng Lǚ Bù jiāng mǎ jiāo gěi tā.

7. Đổng Trác có được bảo đao, cũng vừa trông thấy nghĩa tử Lữ Bố dắt ngựa đến, liền dẫn Tào Tháo ra ngoài xem ngựa,Tào Tháo nói với Đổng Trác rằng ông ta muốn cưỡi thử con ngựa quý Tây Lương này, Đổng Trác bèn sai Lỗ Bố đem ngựa giao cho Tào Tháo.

8.曹操接过缰绳,将马牵出相府,纵身一跃,快马加鞭往东南方向逃窜。

Bā. Cáocāo jiē guò jiāngshéng, jiāng mǎ qiān chū xiāng fǔ, zòngshēn yīyuè, kuài mǎ jiā biān wǎng dōngnán fāngxiàng táocuàn.

8. Tào Tháo nhận được dây cương, dắt ngựa ra khỏi Tướng phủ, nhảy phắt lên ngựa, ra roi thúc ngựa chạy trốn về hướng đông nam.

9·董卓思前想后,发现曹操是来行刺自己的,于是命人画下他的头像,急忙送到各州郡府衙,四处张贴告示,捉拿曹操。

Jiǔ. Dǒng Zhuō sī qián xiǎng hòu, fāxiàn Cáo Cāo shì lái xíngcì zìjǐ de, yúshì mìng rén huà xià tā de tóuxiàng, jímáng sòng dào gè zhōu jùn fǔ yá, sìchù zhāngtiē gàoshì, zhuōná Cáo Cāo.

9. Đổng Trác suy đi nghĩ lại, phát hiện  Tào Tháo đến để hành thích mình, liền lệnh cho người vẽ chân dung Tào Tháo,vội vàng đưa đến nha phủ khắp các châu huyện, khắp nơi dán cáo thị, tróc nã Tào Tháo.

10. 曹操逃到中牟县城,被县令陈宫认出。陈宫知道曹操的义举,便弃官跟随曹操一起回陈留。

Shí. Cáo Cāo táo dào Zhōng Móu xiàn chéng,bèi xiànlìng Chén Gōng rèn chū. Chén Gōng zhī dào Cáo Cāo de y jǔ,biàn qì guān gēn suí Cáo Cāo yīqǐ huí Chén Liú.

10. Tào Tháo chạy đến huyện thành Trung Mâu, bị huyện lệnh Trần Cung nhận ra. Trần Cung  biết được Tào Tháo làm việc vì việc chính nghĩa, liền bỏ quan cùng Tào Tháo về Trần Lưu.

11. 一天,曹操携陈宫借宿在故友吕伯奢家中,吕伯奢骑着毛驴去邻村买酒款待二人。

Shí yī. Yī tiān, Cáo Cāo xié Chén Gōng jièsù zài gùyǒu Lǚ Bóshē jiāzhōng, Lǚ Bóshē qí zhe máolǘ qù lín cūn mǎi jiǔ kuǎndài èr rén.

11. Một hôm, Tào Tháo dẫn Trần Cung tá túc tại nhà của một người bạn cũ Lã Bá Sa, Lã Bá Sa cưỡi con lừa đến làng bên mua rượu thiết đãi hai người.

12. 曹操听到厨房的刀声,疑心吕家要加害于他们,于是将吕伯奢的全家给杀了。

Shí èr. Cáo Cāo tīng dào chúfáng de dāo shēng, yíxīn Lǚ jiā yào jiāhài yú tāmen, yúshì jiāng Lǚ Bó Shē de quánjiā gěi shā le.

12. Tào Tháo nghe thấy có  tiếng dao bên phòng bếp, nghi ngờ Lã gia muốn làm hại họ, liền giết chết cả nhà Lã Bá Sa.

13. 曹操为了避免留下后患,在路上又杀死了买酒回来的吕伯奢。陈宫责怪曹操,曹操说:“宁教我负天下人,休教天下人负我。”

Shí sān.Cáo Cāo wèile bìmiǎn liú xià hòuhuàn, zài lùshàng yòu shā sǐ le mǎi jiǔ huílái de Lǚ Bóshē. Chén Gōng zéguài Cáo Cāo, Cáo Cāo shuō: “Níng jiào wǒ fù tiānxià rén, xiū jiào tiānxià rén fù wǒ.”

13. Tào Tháo vì muốn ngăn ngừa tai hoạ về sau, trên đường đi lại giết chết Lã Bá Sa đang mua rượu trở về. Trần Cung trách cứ Tào Tháo, Tào Tháo nói : “  Ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để người khác phụ ta.”

14. 陈宫听了,十分懊恼。他认为曹操是一个不仁不义的人,于是撇下曹操,骑马独自离开。

Shí sì.Chén Gōng tīng le, shífēn àonǎo. Tā rènwéi Cáo Cāo shì yí gè bùrén bùyì de rén, yúshì piē xià Cáo Cāo, qí mǎ dúzì líkāi.

14. Trần Cung nghe xong, vô cùng chán nản  hối hận, cho rằng Tào Tháo là người bất nhân bất nghĩa, liền bỏ Tào Tháo, cưỡi ngựa một mình rời đi.

 

(Nguyễn Lương dịch- còn nữa...)

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

>> LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT

 

>> Quà tặng khuyến học 2019

>> Sách học tiếng Trung 2019

 

Tin tức mới